บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 394/751 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2803-9359 โทรสาร : 0-2803-9057 E-mail : info@qatthailand.com Website : www.qatthailand.com

 

 

 

Copyright 2007  Quality Alliance (Thailand) Co.,Ltd. www.qatthailand.com    All rights reserved.

Consultant's Biography
ประวัติที่ปรึกษาบริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Consultant's Biography
Client List
Contact Us
Information QAT
News QAT
มกราคม 2555
ธันวาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ตุลาคม 2554
กันยายน 2554
สิงหาคม 2554
High
Quality With
Your Alliance
QAT
Gallery

ชื่อ

การศึกษา

 

 

 

การฝึกอบรมพิเศษ

 

 

 

 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางยุภา สิทธิศิิรินุกูล
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ISO/TS 16949 Lead Auditor recognized By The IATF. (Certificate number : 5-ADP-11-10-0705)
โครงการสร้างที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก (APEC-IBI Z) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิต
ISO 9000 Lead Auditor (IRCA registered serial no.TH BK 0399-01)
ISO 14001 Lead Auditor (EARA  Approved, Cert.no.0248)
GMP/HACCP  : สถาบันอาหารร่วมกับ สมอ.และำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
คุณสมบัติที่ปรึกษา

ชื่อ

การศึกษา

นายชายสม วิรุฬหผล
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณสมบัติที่ปรึกษา

การฝึกอบรมพิเศษ

 

 

 

ISO/TS 16949 Lead Auditor recognized by the IATF Certificate number:5-ADP-11-10-0700
ISO 14001 Lead Auditor By AJA REGISTRARS LIMITED (IEMA Approved,Cert.no.03/AJA/TH/009)
ISO 9000 Lead Assessor By AJA REGISTRARS LIMITED (IRCA Approved,Cert.no.03/S/QMS2/1499)
GMP/HACCP, Train the Trainer by Nation Food Institute, TISI and Industrial Development Institute
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ

การศึกษา

นายกิตติศักดิ์ อนุรักษสกุล
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขา เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การฝึกอบรมพิเศษ
โครงการสร้างที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก (APEC-IBI Z) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิต
OHSAS 18001 Lead Audit (IRCA registered)
ISO 14001 Lead Auditor (IEMA Approved)
ISO 9000 Lead Assessor (IRCA registered)
GMP/HACCP, Train the Trainer : Nation Food Institute, TISI and Industrial Development Institute
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
Consultant Biography Quality Alliance (Thailand) Co., Ltd.

Name

Education

Mrs. Yupa Sittisirinukul
Master Degree in Business Administration, Kasetsart University
Bachelor degree of science, Major Industrial chemistry Srinakharinwirot University
คุณสมบัติที่ปรึกษา
Special Training
ISO/TS 16949 Lead Auditor recognized By The IATF. (Certificate number : 4-ADP-11-02-0555)
APEC-IBI Z by Department of Industrial Promotion (Ministry of Industry), Thailand Productivity Institute
ISO 9000 Lead Auditor (IRCA registered serial no.TH BK 0399-01) by UL International (UK) Ltd.
ISO 14001 Lead Auditor by  Quality  Assurance Services (EARA  Approved, Cert.no.0248)
GMP/HACCP  :Nation Food Institute, TISI and Industrial Development Institute
Current position
Instructor/  Senior Consultant  : Quality Alliance (Thailand) Co., Ltd.

Name

Education

ความสามารถพิเศษ
Mr. Chaisom Virunhaphol
Master degree in Business Administration, Khonken University
Bachelor degree in Industrial Engineering, Kasetsart University
Special Training
ISO/TS 16949 Lear Auditor recognized by the IATF Certificate number:4-ADP-11-02-0553
ISO 14001 Lead Auditor By AJA REGISTRARS LIMITED (IEMA Approved,Cert.no.03/AJA/TH/009)
ISO 9000 Lead Assessor By AJA REGISTRARS LIMITED (IRCA Approved,Cert.no.03/S/QMS2/1499)
GMP/HACCP, Train the Trainer by Nation Food Institute, TISI and Industrial Development Institute
Instructor/  Senior Consultant  : Quality Alliance (Thailand) Co., Ltd.
Current position

Name

Education

Special Training
Current position
APEC-IBI Z by Department of Industrial Promotion (Ministry of Industry), Thailand Productivity Institute
OHSAS 18001 Lead Audit (IRCA registered)
ISO 14001 Lead Auditor (IEMA Approved)
ISO 9000 Lead Assessor (IRCA registered)
GMP/HACCP, Train the Trainer : Nation Food Institute, TISI and Industrial Development Institute
Instructor/  Senior Consultant  : Quality Alliance (Thailand) Co., Ltd.
Mr. Kittisak Anuraksakul
Master degree in Industrial Engineering, Chulalongkorn University
Bachelor degree in Apply science king, Mongkul Institute of Technology north Bangkok
Certificate
คุณสมบัติที่ปรึกษา
ความสามารถพิเศษ