บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 394/751 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2803-9359 โทรสาร : 0-2803-9057 E-mail : info@qatthailand.com Website : www.qatthailand.com

 

 

 

Copyright 2007  Quality Alliance (Thailand) Co.,Ltd. www.qatthailand.com    All rights reserved.

Consulting Services
ทำไมต้องเลือก QAT
 1. ลดระยะเวลาในการเรียนรู้ของทีมทำงาน เพราะที่ปรึกษาจะช่วยอบรม และชี้แนะประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ลดความเสี่ยงในการตรวจประเมิน โดยที่ปรึกษาจะทำงานใกล้ชิดกับทีมทำงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบได้สร้างอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อกำหนดต่าง ๆ โดยในส่วนของบริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการรับประกันความสำเร็จในการทำงานให้แก่ลูกค้าของเราทุกราย
 3. สามารถจัดทำระบบเอกสาร ISO ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีตัวอย่างเอกสารจากที่ปรึกษาเป็นแนวทางการจัดทำ
 4. ช่วยให้แนะนำในการเลือกผู้ออกใบรับรองให้เหมาะสมกับองค์กร
ประโยชน์ของการมีที่ปรึกษา

Selecting a consultant or instructor is a big decision there are many factors which you should consider before choosing one such as price,experience,personality,responsibility cost etc. But the most importance issue is how can their consultancy benefit your company. For many years of consulting and training experience our consultancy had helped improve many organizations from large to small size companies which they have receive not just certification but improvement to their organization through our consulting and training activities since our approach is to work side by side with our clients to make sure we can truly understand and bring improvement to our clients. QAT's consultants are aecredit at an International level in verious field sueh as ISO/TS 16949 our consultants who have intensive back ground with automotive suppliers from seved OEM e.g. TOYOTA, HONDA, HISSAN, BM, FORD, BMW,BENz have attended & completed the examinstion for the ISO/TS 16949 lead auditor course and we heve been recogniee as an Internaltional Qualifled Automotve Auditor from SMMT, England code 2-UK-04-08-10 since 2004 which we are The First consulting firm to quality such qualification also every 3 years a re-qualitfication exam is held by SMMT to ensure the consistentcy of thier standard which QAT's Consultant have also pass teh second evaluation in 2007 which shout our commitment to continually imporve our consulting qualities. including Lead Auditor ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,GMP/HACCP which can assure our clients of our consultants qualification..

Consultant's Biography
Client List
Contact Us
Information QAT
QAT Services
ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 14001
GMP/HACCP
Other

นอกจากงานบริการทางด้านที่ปรึกษาแล้วบริษัท QAT ยังมีบริการจัดฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์สูง   ซึ่งมีการฝึกอบรม 2 รูปแบบ

 1. การฝึกอบรมแบบ In-house ซึ่งสามารถปรับเนื้อหาการอบรมให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ 
 2. การฝึกอบรมแบบ Public Seminar ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรท่าน  รวมถึงช่วยเปิดมุมมองใหม ่ๆ กับผู้เข้ารับการอบรมจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก บุคลากรในสายงานต่าง ๆ
การเลือกที่ปรึกษาหรือวิทยากร เป็นการตัดสินใจที่สำคัญมาก มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ควรพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจเลือก ไม่ว่าเป็นราคา, ประสบการณ์, บุคลิกภาพ, ความรับผิดชอบ ฯลฯ แต่สิ่ง ที่สำคัญที่สุด คือประโยชน์ที่องค์กรท่านจะได้รับจากที่ปรึกษา ด้วยประสบการณ์ในด้านการให้คำปรึกษา และการฝึกอบรมที่ยาวนาน ทางที่ปรึกษาของบริษัท QAT ได้มีส่วนช่วยพัฒนาองค์กรต่างๆ ขนาดใหญ่จนกระทั่งขนาดเล็ก ซึ่งองค์กรเหล่านี้มิเพียงแต่ได้รับการรับรอง แต่มีการพัฒนาปรับปรุงองค์กร โดยผ่านทางกิจกรรมการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมจากที่ปรึกษาของบริษัท QAT เพราะบริษัท QAT มีหลักการทำงานที่จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับลูกค้าของบริษัท เพื่อมั่นใจว่าบริษัท QAT มีความเข้าใจในลูกค้าของบริษัท QAT และสามารถนำสิ่งที่ดี และการปรับปรุงแก่ลูกค้าได้ ซึ่งที่ปรึกษาของทางบริษัท QAT ได้นอกเหนือจากด้านการศึกษาแล้ว ที่ปรึกษาของบริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติในด้านต่าง ๆ เช่นในระบบ ISO/TS 16949 ที่ปรึกษาของเราซึ่งมีประสบการณ์การทำงานอย่างเข้มข้นกับผู้ประกอบการยานยนต์สายต่าง ๆ เช่น TOYOTA, HONDA, BMW, GM, NISSAS, MITSUBISHI, FORD, BENz ได้เข้ารับการฝึกอบรมและสอบผ่านหลักสูตร ISO/TS 16949 และได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจประเมินระบบยานยนต์ระดับนานาชาติจาก IATF ตั้งแต่ปี 2004 ซึ่งถือเป็นที่ปรึกษาเจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในสาขานี้ นอกจากนี้ ทุก 3 ปี ต้องมีการสอบประเมินใหม่จาก SMMT เพื่อประเมินว่า ที่ปรึกษายังคงมีมาตรฐานที่สม่ำเสมอหรือไม่ ซึ่งทาง QAT ก็สามารถผ่านการประเมินรอบสองในปี 2007 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องของเรา รวมทั้ง Lead Auditor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP/HACCP ซึ่งทำให้มั่นใจและไว้วางใจในความชำนาญ และประสบการณ์ในคุณภาพที่ปรึกษาของบริษัท QAT ได้
เพื่อให้ได้การรับรอง ISO มาตรฐานต่างๆ องค์กรต้องผ่านขั้นตอนการทำงานต่างๆ ดังนี้
ซึ่ง QAT จะสนับสนุนท่านในขั้นตอนต่างๆ เพื่อมั่นใจว่าองค์กรของท่านผ่านการรับรอง และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
 1. จัดตั้งทีมทำงาน ISO พร้อมหัวหน้าทีม (ควรเป็นตัวแทนจากทุกฝ่าย)
 2. อบรมให้แก่ทีมงานเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานที่จะจัดทำ (โดยที่ปรึกษา)
 3. จัดทำเอกสารระบบ ISO  (จำนวนเอกสาร ISO ขึ้นอยู่กับระบบที่เราจัดทำและขนาดองค์กร)
 4. นำเอกสารที่จัดทำไปใช้ในการทำงานจริง(ในขั้นตอนนี้อาจมีการปรับเอกสารให้เหมาะสมกับการทำงานยิ่งขึ้น)
 5. อบรมการเป็นผู้ตรวจสอบระบบ ISO (โดยที่ปรึกษา)
 6. ลงมือตรวจสอบระบบ เพื่อดูว่าระบบที่จัดทำขึ้นได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่ (ตรวจสอบโดยบุคคลภายในองค์กร)
 7. แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ
 8. ติดต่อหน่วยงานผู้ออกใบรับรองเพื่อนัดวันตรวจสอบ
 9. เข้ารับการตรวจสอบจากหน่วยงานผู้ออกใบรับรอง (ตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก)
ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ 4 – 8 เดือน โดยประมาณ
จำนวนวันของการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ 20 วัน โดยประมาณ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กร ความซับซ้อนของงาน ระบบพื้นฐานที่องค์กรมีอยู่ และปัจจัยอื่นๆ
ขั้นตอนในการจัดทำ ISO ต่าง ๆ
High
Quality With
Your Alliance
QAT
บริการของ QAT
หลักการในการทำงานของบริษัท QAT ไม่ใช่มุ่งเน้นแค่การได้รับใบรับรองแต่เน้นถึงการปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรให้ดีขึ้นจึงมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กร ในทุกขั้นตอนของการจัดทำระบบ  โดยมีแนวทางดังนี้
Why Choose QAT ?
Our service ?
Consulting : our consulting goal is not just to achieve certification but to build a good and effective system to our clients which leads to improvement therefore we work closely with our clients in each step to ensure success by
Training:We have various training courses for your selection which we provide in 2 types
1.In-house training which is conducted on our client’s facility and the course outline can be adjusted according to the client’s need to provide an effective and suitable course.
2.Public seminar which is conducted on QAT’s facility which intends to encourage our clients to expand their knowledge and vision by sharing ideas with various people.
Benefits of consultant ?
 1. Reduce the learning process time for your team by training and giving advice in all relating iissues.
 2. Reduce risk for certification by working close to your implementation team in each phase to ensure that the system has been properly established which Quality Aliance (Thailand)Co.,LTD.guarantee. Reduce for documeintation development since we will provide you with Documentation examples and template.
 3. Reduce for documeintation development since we will provide you with Documentation examples and template.
 4. Give advice for selecting the suitable certification for your organization.
The estimated project time frame for each project 4-8 months The project time frame and mandays can very depending on the size, complexity, culture of each organization.
Implementation for ISO steps ?
To achieve certification of ISO standards the organization must gothrough the following activities
 1. Set implementation team and Project leader (The team member should be representatives form all department)
 2. Implementation training (by consultant)
 3. Documentation (The quantity of documents can vary depending on size of organization)
 4. Implementation and adjustments (In this phase documents might be adjust to be more suitable)
 5. Internal audit training (by consultant)
 6. Conduct internal audit to check the implementation of the system (Audit by internal staffs)
 7. Corrective action and Improvement
 8. Contact Certification body to make appointment for main audit
 9. Final audit by certification body
Gallery