บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 394/751 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2803-9359 โทรสาร : 0-2803-9057 E-mail : info@qatthailand.com Website : www.qatthailand.com

 

 

Copyright 2007  Quality Alliance (Thailand) Co.,Ltd. www.qatthailand.com    All rights reserved.

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

ISO 14001 คืออะไร ?

ISO 14001 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (ISO 14001 ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การนับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้จะก่อให้เกิดการบำบัดมลพิษ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและลดปัญหาการค้าระหว่างประเทศ ผู้บริโภคสามารถใช้สินค้าด้วยความมั่นใจว่าจะไม่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับ
เป็นระบบมาตรฐานสำหรับนำไปใช้จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
Consultant's Biography
Contact Us
Information QAT
QAT Services

์เช่นเดียวกับ ISO 9000 มาตรฐาน ISO 14001 คือ ผลผลิตขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการทำให้ได้มาตรฐาน (ISO) ISO 14001 เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลมาตรฐานแรกของโลก ในกลุ่มของมาตรฐาน ISO 14000 ISO 14001 คือมาตรฐานแท้จริง ซึ่งองค์กรทำการจดทะเบียนผู้เชี่ยวชาญคาดว่าผลกระทบของมาตรฐานนี้จะอยู่เหนือมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งรู้จักกันทั่วโลกและเป็นที่นิยมมาก ISO 14001 วัดความสอดคล้องกันของ EMS ในองค์กรโดยเทียบกับข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้

จากข้อตกลงทางการค้าและภาษี (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) คาดหวังว่ามาตรฐาน ISO 14001 จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นประการแรกที่องค์กร/บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกต้องมีเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแรงขับทางการตลาดจะเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานนี้

ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 14001
GMP/HACCP
Other
High
Quality With
Your Alliance
QAT
Gallery

ISO 14001 คือ มาตรฐานระดับสากลสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) โดยมีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อให้กรอบการทำงานสำหรับการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

ISO 14001 มีแนวโน้มที่จะมีผลต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรการผลิตทุกแห่งในโลก เนื่่องจากได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ผลของ ISO 14001 ยังมีไปถึงเขตอุตสาหกรรมด้วย องค์กรใดก็ตามที่ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมวัต่อวันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องรับรู้ถึงมาตรฐาน ISO 14001

Environmental Management System : EMS
มาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ี่หลักการของการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ม ี5 ประการ
  1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Systems Specifications) หรือมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ระบุข้อกำหนดสำหรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการลดและ ขจัดมลพิษการบริหารโครงสร้างสิ่งแวดล้อม การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผล การปรับปรุงระบบ การจัดเก็บเอกสารและการฝึกอบรมต่าง ๆ
  2. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Auditing) ซึ่งประกอบด้วยหลักของ การตรวจสอบ วิธีตรวจสอบ และการกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กำหนด
  3. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิับัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental performance Evaluation) ซึ่งประกอบด้วยวิธีประเมินผลและการจัดทำบันทึกรายงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อม ทั้งจัดทำดรรชนี เพื่อเป็นตัวบ่งบอกประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
กล่าวคือ มาตรฐาน ISO 14000 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Management Systems (EMS) ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อปรับระดับการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เท่าเทียมกันในระหว่างประเทศที่จะทำธุรกิจติดต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือการบริการทุำกประเภท เพื่อแก้ปัญหามลพิษและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของทุกประเทศในโลก มาตรฐานนี้จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแข่งขันในทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรมระหว่างประเทศเช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO 9000 ที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยทำให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญทางด้านการตรวจสอบ ป้องกันผลกระทบและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีระเบียบให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและกฎหมายทั้งในและนอกประเทศ ทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษที่ปลายท่อ โดยการใช้หลักการลดและขจัดมลพิษที่จุดกำเนิด ตามหลักการควบคุมคุณภาพภายในการดำเนินการและการผลิต ลดกรเสี่ยงภัยของผู้ทำงานในองค์กร และสาธารณชนจากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามกับผู้บริโภค พร้อมทั้งทำให้ได้เปรีัยบคู่แข่งขันที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้วย