บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 394/751 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2803-9359 โทรสาร : 0-2803-9057 E-mail : info@qatthailand.com Website : www.qatthailand.com

 

 

Copyright 2007  Quality Alliance (Thailand) Co.,Ltd. www.qatthailand.com    All rights reserved.

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

มาตรฐานคืออะไร ?

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001 จึงกลายเป็นเงื่อนไขหรือข้อกำหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งเป็นใบเบิกทางไปสู่การค้าในระดับสากลอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร
ISO 9001 เน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง องค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการทั้งรัฐและเอกชน สามารถนำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ได้ และไม่มีขีดจำกัดว่าต้องใช้กับองค์กรการขนาดใหญ่ที่การลงทุนสูงและบุคลากรจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เทียบเคียงกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงได้
Consultant's Biography
Contact Us
Information QAT
QAT Services

์เฉลี่ยจากสมรรถนะของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน หรือ เกิดจากข้อกำหนดด้านวิธีการหรือการทำงาน (Procedure manual หรือ Work Instruction) นั้นเอง

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) เป็นองค์กรอิสระ (Non-govermential Organization) จัดตั้งขึ้นในปี คศ.1947 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงเจนีวา ประเทศสวัสเซอร์แลนด์ มีสมาชิกกว่า 130 ประเทศทั่่วโลก มีพันธกิจ (Mission) ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานงานต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และพัฒนาความร่วมมือในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ อย่างครบวงจร

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) มีเชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า ISO เป็นภาษากรีก ซึ่งมีความหมายว่า "เท่าเทียมกัน" ดังเช่น "ISOMETRIC" ซึ่งมีความหมายว่า "วัดได้เท่ากันหรือขยาดเท่ากัน" หรือ "ISONOMY" ซึ่งหมายถึง "มีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย. เป็นต้น ดังนั้นคำว่า "ISO" จึงไม่ใช่คำที่ย่อมาจากชื่อเต็มขององค์กร

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (Internatioanl Organization for Standardization) ประสพความสำเร็จในการกำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ มากมาย ที่นานาประเทศนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการค้า อุตสาหกรรม และต่อผู้บริโภคเอง

ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 14001
GMP/HACCP
Other
High
Quality With
Your Alliance
QAT
Gallery

มาตรฐานคือ ข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลหรือข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specifications) หรือวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป แล้วร่วมกำหนดเป็นเกณฑ์ข้อบังคับขึ้นมาหรือ นิยามคำจำกัดความคุณลักษณะเฉพาะ (Definition of Characteristics) ของสิ่งนั้น ๆ ที่จะทำใ้ห้เกิดความเชื่อมั่นว่า วัสดุ ผลิตภัณฑ์ ขบวนการ หรือการบริการนั้น ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ดังนั้นมาตรฐาน (Standards) คือ ข้อตกลงหรือพันธะร่วมที่ยอมรับระหว่างผู้ผลิตกับผู้รับบริการ หรือเกิดจากเกณฑ์

Quality Management System : QMS
มาตรฐานที่ใช้ได้กับทุกองค์กร
ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร
ี่หลักการของการบริหารงานคุณภาพ มี 8 ประการ