บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 394/751 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2803-9359 โทรสาร : 0-2803-9057 E-mail : info@qatthailand.com Website : www.qatthailand.com

 

 

Copyright 2007  Quality Alliance (Thailand) Co.,Ltd. www.qatthailand.com    All rights reserved.

ระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2009

ISO/TS 16949 : 2009 คืออะไร ?

ISO/TS 16949 เป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ โดยออกมาเพื่อใช้แทนมาตรฐาน สำหรับอุตสหกรรมยานยนต์อีกตัวหนึ่งคือ QS 9000

มาตรฐานฉบับนี้ได้รับการพัฒนาจากรากฐานของระบบบริการคุณภาพที่ก่อให้กิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่การป้องกันการเกิดของเสีย และการลดความแปรปรวน รวมทั้งลดของเสียใน Supply Chain มาตรฐานฉบับนี้เขียนขึ้นมาโดยยึดข้อกำหนดจาก ISO 9001 เป็นพื้นฐาน และได้เพิ่มเติมข้อกำหนดเฉพาะต่าง ๆ ของทางลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์เข้าไปด้วย

ประโยชน์ที่ในการนำมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2009 มาใช้กับองค์กรพอสรุปได้ดังนี้ ได้รับภายในองค์กร
Consultant's Biography
Contact Us
Information QAT
QAT Services

์มาตรฐาน ISO/TS 16949 ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน ISO 9001 รวมกับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับภาคยานยนต์จากมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ นั่นคือ VDA 6.1 ประเทศเยอรมัน EAQF ประเทศฝรั่งเศส และ AVSQ ประเทศอิตาลี ได้มุ่งให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าและพันธสัญญาในอันที่จะวางรากฐานสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้น มาตรฐานนี้มีผลต่อองค์กรที่ผลิตหรือจัดหาชิ้นส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่นและอื่น ๆ

ขณะที่การนำระบบการบริหารงานคุณภาพไปปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่้องใช้เวลา และต้องประสบปัญหาต่าง ๆ แต่องค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนรับรองระบบก้อจะได้รับการพิจารณาให้มีมาตรฐานที่สูงกว่าและมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่า การควบรวมข้อกำหนดระดับชาติต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเพียงมาตรฐานเดียวทำให้หมดปัญหาเรื่องความต้องการที่ต่างกัน และในมุมกลับกันก้อจะสามารถขจัดปัญหาเรื่องความสิ้นเปลืองอันเนื่องมาจากการใช้มาตรฐานคุณภาพมากกว่า 1 มาตรฐาน

ผู้ประกอบการด้านยานยนต์ซึ่งบรรลุการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/TS 16949 ต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001 ทั้ง 23 องค์ประกอบ รวมกับข้อกำหนดเฉพาะสาบาที่ระบุความจำเป็นสำหรับผู้ผลิตยานยนต์ ผู้ผลิตเหล่านี้จำเป็นต้องร้องขอให้ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบของตนบรรลุข้อกำหนดเฉพาะสาขาตามความจำเป็นสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วย

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการด้านรถยนต์จำนวนหลายพันบริษัทที่ได้รู้สึกแล้วถึงผลจากข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/TS 16949 แม้ว่ามาตรฐานด้านยานยนต์ระดับชาติมาตรฐานเก่ายังคงอยู่ใรกระบวนการถ่ายโอน เนื่องจากมาตรฐานเหล่านั้นไม่ได้รับการแก้ไขให้สอดรับกับมาตรฐาน ISO 9001 ด้วยเหตุนี้ มาตรฐาน ISO/TS 16949 จึงจะเข้ามาแทนที่มาตรฐานเก่าเหล่านั้น

ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 14001
GMP/HACCP
Other
High
Quality With
Your Alliance
QAT
Gallery

มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพที่เป็นหนึ่งเดี่ยวสำหรับผู้ประำกอบการด้านยานยนต์ทั่วโลก IATF จึงได้จัดทำมาตรฐาน ISO/TS 16949 ขึ้นในปี ค.ศ. 1999 มาตรฐานนี้ได้รวบรวมมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับการบริหารคุณภาพเอาไว้ ในปี ค.ศ. 2009 มาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2009 ได้รับการแก้ไขโดยเทียบเคียงกับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 การได้รับการรับรองตามข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคนี้ได้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์

Quality Management System : QMS
ี่หลักการของการบริหารงานคุณภาพ มี 8 ประการ